ALGEMENE VOORWAARDEN NAUGHTY BY NATURE

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 juni 2021.

Artikel 1: Definities
• NAUGHTY BY NATURE: Merk verantwoordelijk voor het aanbieden en organiseren van
ontmoeting en erotische evenementen onder de labels Naughty Sins (platform voor chat,
mail en date), Naughty Events (erotische feesten exclusief voor leden) en Naughty Escapes
(erotische vakanties exclusief voor leden. NAUGHTY BY NATURE is onderdeel van BM en
Hendriks VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hierna te noemen: NAUGHTY BY
NATURE
• Lid: de contractpartij van NAUGHTY BY NATURE bij deze overeenkomst;
• Website: www.naughtybynature.nl
• Materiaal: Door het lid aangeleverd materiaal voor plaatsing op de website (ledenpagina),
zoals profielnamen, teksten, foto’s en (chat)berichten;
• Misbruik: Het plaatsen van materiaal op de website (ledenpagina) of het versturen van
berichten via de website (ledenpagina) waarmee de rechten, privacy, integriteit of welzijn
van anderen worden geschonden, het versturen van ongevraagde commerciële informatie
en spam, het versturen van commerciële SMS-nummers, het aanbieden van financiële
diensten, het zich voordoen als iemand anders (fake), het gebruiken van andermans
rekeninggegevens, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar
maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming; inclusief het zonder
toestemming maken alsmede het verspreiden van screenshots van foto’s en profielen en
andere content van de website van NAUGHTY BY NATURE.

• Bij signalen van een fake-account of ongewenst gedrag, wordt een lid verzocht om aan een videoverificatie mee te werken. Weigeren van medewerking betekent dat het lidmaatschap direct beëindigd wordt. Mocht vastgesteld worden dat het lid zich van een fakeprofiel (heeft) bedient dan volgt een boete van €1500,-

• Bij het downloaden en/of op enige andere wijze misbruik maken van profielen door een lid, zal eveneens direct het lidmaatschap beëindigd worden en een boete van €1500,- per vastgestelde overtreding volgen.

• Toegang: Het gebruik van website waarbij het lid toegang tot de ledenpagina krijgt (Naughty
Sins) en op deze wijze ook tot informatie over activiteiten en evenementen voorkomend uit
Naughty Events en / of Naughty Escapes.
• Lidmaatschap: Het bedrag dat door NAUGHTY BY NATURE bij het lid per specifieke periode
in rekening wordt gebracht en waarmee het lid zich door middel van registratie akkoord
verklaard.
• Verificatiemail: De door NAUGHTY BY NATURE aan het lid verstrekte mail waarmee het lid
toegang krijgt tot de gesloten ledenpagina (Naughty Sins).

Artikel 2: Overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen NAUGHTY BY
NATURE en het lid gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte en
overeenkomst.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij
door NAUGHTY BY NATURE schriftelijk zijn aanvaard.

3. De overeenkomst komt tot stand doordat het lid het op de website (open deel) vermelde
inschrijfformulier via de website aan NAUGHTY BY NATURE toezendt en dit formulier door
NAUGHTY BY NATURE is ontvangen.

4. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Deelname aan Naughty Sins is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder die zich door
middel van registratie akkoord verklaren met de gedragsregels zoals op de landingspagina
benoemd, het opvolgen van deze regels en het aanvaarden van eventuele sancties.
Deelname aan Naughty Events of Escapes is mogelijk voor leden vanaf 21 jaar.

Artikel 3: Prijs en betaling
1. De op de Website vermelde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.

2. De overeenkomst terzake een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur en
wordt tot wederopzegging verlengd. Deze overeenkomst komt tot stand na ontvangst van
de betaling van het lid en acceptatie van de gedragsregels door het lid. Het lidmaatschap
heeft een looptijd van 1 jaar en is maandelijks, per einde van de betreffende maand door het
lid opzegbaar. Op het moment dat de periode van de betaalde toegangsvorm verloopt zal lid
gevraagd worden of hij / zij het lidmaatschap wenst te verlengen.

3. Door het betalingsformulier op de website in te vullen machtigt het lid NAUGHTY BY NATURE
om per automatische incasso het verschuldigde bedrag maandelijks van bankrekening van
het lid af te schrijven. Indien het door het lid verschuldigde bedrag na ontvangst van het
betalingsformulier door NAUGHTY BY NATURE niet (geheel) kan worden afgeschreven van de
opgegeven bankrekening, vervalt de toegang tot Naughty Sins (platform voor chat, mail en
date. Hiermee vervalt tevens de mogelijkheid voor deelname door het (voormalig) lid aan Naughty Events en Naughty Escapes.

4. Indien een betaling door het lid wordt gestorneerd (teruggeboekt via de bank), of wanneer
het automatische incasseren van rekening van het lid om een andere reden niet is gelukt,
betekent dit dat het lid in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichting. Dit
veroorzaakt extra kosten welke NAUGHTY BY NATURE naast de hoofdsom bij het lid in
rekening zal worden gebracht. Bij het uitblijven van betaling, kan NAUGHTY BY NATURE een
incassobureau inschakelen. Deelnemer is in dat geval, conform het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten, 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00
incassokosten verschuldigd. Alvorens NAUGHTY BY NATURE een incassobureau inschakelt,
zal NAUGHTY BY NATURE eerst eenmalig een herinnering per e-mail aan het lid sturen.

5. NAUGHTY BY NATURE kan de tarieven van het lidmaatschap of het aan het toegangsvorm
verbonden recht van toegang tot Naughty Sins eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.

Artikel 4: Herroepingsrecht
1. Het lid heeft de mogelijkheid de overeenkomst terzake een lidmaatschap zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
van de overeenkomst (herroepingsrecht).

2. Het lid die gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient dit ondubbelzinnig aan de
NAUGHTY BY NATURE kenbaar te maken, via mail aan info@naughtybynature.nl

3. Omdat het lid na totstandkoming van de overeenkomst direct toegang heeft tot en gebruik
kan maken van de overeengekomen diensten, is het lid ingeval van herroeping aan NAUGHTY
BY NATURE een vergoeding verschuldigd gelijk aan het lidmaatschapstarief.

Artikel 5: Gebruiksrecht
1. NAUGHTY BY NATURE verleent aan het lid het niet-exclusieve recht van toegang tot Naughty
Sins en de op Naughty Sins geregistreerde gegevens in te zien.

2. Het in het vorige lid bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht om Naughty
Sins te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het platform is ontwikkeld.

3. Het lid is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op Naughty Sins en het gebruik van
NAUGHTY BY NATURE aan het lid verstrekte verificatiemail.

4. Het lid heeft geen recht op aflevering of andere verstrekking van de verificatiemail en
evenmin om het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht over te dragen.

5. Het lid zal Naughty Sins uitsluitend rechtmatig gebruiken en zich in ieder geval onthouden
van:
o het gebruiken of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of
netwerken van anderen dan zichzelf;
o het schenden van intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van andere
gebruikers.

6. NAUGHTY BY NATURE heeft het recht om het gebruik door het lid van de verificatiemail
zonder voorafgaande ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te deactiveren, indien het lid enige
verplichting jegens NAUGHTY BY NATURE niet nakomt.

Artikel 6: Verificatiemail
1. De verificatiemail van het lid is geheim en persoonsgebonden.

2. Indien NAUGHTY BY NATURE constateert en/of redelijkerwijs vermoedt dat anderen dan de
het lid gebruik (kunnen) maken van de verificatiemail of indien het lid NAUGHTY BY NATURE
van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, blokkeert NAUGHTY BY NATURE met
onmiddellijke ingang de toegang tot Naughty Sins. NAUGHTY BY NATURE stelt het lid, voor
zover nodig, op de hoogte van het onbevoegde gebruik en de blokkering van de
verificatiemail en verstrekt zo spoedig mogelijk na de blokkering een vervangende
verificatiemail aan het lid.

Artikel 7: Plaatsing van materiaal
1. Het lid plaatst materiaal op Naughty Sins op eigen risico.
2. Het lid onthoudt zich van het plaatsen van profielnamen, teksten en foto’s op Naughty Sins
die aanstootgevend, racistisch, seksistisch, discriminerend of wettelijk verboden zijn.
3. Commerciële uitingen of materiaal welke door lid op Naughty Sins geplaatst is zullen door
NAUGHTY BY NATURE zonder voorafgaand overleg verwijderd worden, waarna het lid een
boete opgelegd krijgt van €1000,- per vastgestelde overtreding (het zonder toestemming van
NAUGHTY BY NATURE plaatsen van commerciële uitingen of materiaal).
4. NAUGHTY BY NATURE kan materiaal wat niet overeenkomt met de richtlijnen voor Naughty
Sins zonder voorafgaand overleg met en melding aan de lid of andere leden verwijderen.
5. Van leden wordt verwacht zijn, haar of hun profiel van een niet expliciete omslag- en profielfoto te voorzien. Met niet expliciet wordt bedoelt dat een beeltenis van de vrouwelijke of mannelijke genitaliën ongewenst is.

Artikel 8: Aanbiedingen per e-mail
1. Het lid gaat bij aanmelding expliciet akkoord met het ontvangen van maandelijkse
nieuwsbrieven en commerciële boodschappen aan het e-mailadres van het lid. Het lid kan
zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via een mail aan info@naughtybynature.nl. De wijze
waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het
Privacy- en cookiebeleid.

Artikel 9: Misbruik
1. NAUGHTY BY NATURE kan de overeenkomst met het lid bij diens misbruik met onmiddellijke
ingang beëindigen, materiaal ontoegankelijk maken en/of verwijderen van Naughty Sins , het
gebruik door het lid van op de Naughty Sins aangeboden diensten beperken en/of de
toegang tot Naughty Sins blokkeren zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met het
lid.

2. Bij opzegging van de overeenkomst wegens misbruik heeft het lid geen recht op restitutie
van het reeds door hem betaalde lidmaatschapsgeld.

3. NAUGHTY BY NATURE is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en
zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van €
1.000,- (duizend euro) per feit van misbruik aan het lid in rekening te brengen, waarbij het
misbruik van (persoons)gegevens, rekeninggegevens, foto’s of een ander materiaal en ieder
verzonden bericht elk geldt als één afzonderlijk feit, onverminderd het recht van NAUGHTY
BY NATURE om nadere rechtsmaatregelen tegen het lid te nemen en schadevergoeding te
eisen, ook voor het herstel van door het lid veroorzaakte misbruik.

4. Escort/seks tegen betaling ten aller tijde is uitgesloten, zowel via NaughtybyNature.nl als bij
onze events etc.

Artikel 10: Gegevens
1. De wijze waarop de privacy wordt gewaarborgd, staat beschreven in het Privacy- en
cookiebeleid.

2. Het lid zal NAUGHTY BY NATURE vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de
stelling dat door NAUGHTY BY NATURE verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens
en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.
Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. NAUGHTY BY NATURE is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van het lid
of van derden.

2. Het lid vrijwaart NAUGHTY BY NATURE terzake alle aanspraken van derden tot vergoeding
van (gevolg)schade, die verband houden met deze overeenkomst.

3. Indien en voor zover een Nederlandse gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat
NAUGHTY BY NATURE aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van het lid of een derde en
gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de
schadevergoeding beperkt tot het door het lid betaalde lidmaatschapsgeld.

Artikel 11: Veroorzaakte schade
1. Het lid vrijwaart Naughty by Nature van alle door het lid veroorzaakte schade aan derden en / of materialen van derden en / of eigendommen van derden, voor-, tijdens- en na bezoek aan Naughty Events en / of Naughty Escapes.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil tussen NAUGHTY BY NATURE en de het lid is de rechtbank te
Arnhem bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van NAUGHTY BY NATURE,
de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.

Artikel 13: Wijzigingen voorwaarden
1. NAUGHTY BY NATURE heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde
voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, waartoe
wijzigingen dertig dagen na bekendmaking aan lid, in werking treden.

Artikel 14: Eventbeleid
1. Events zijn uitsluitend op lidmaatschap of op uitnodiging van NAUGHTY BY NATURE te
bezoeken, waarbij het lid of bezoeker tenminste 21 jaar oud is. Uitgezonderd zijn de events vallend onder het concept ‘Teasen and Pleasen’ waarvoor tickets, nadat zij eerst gedurende een periode van 2 weken aan leden aangeboden zijn, in de vrije verkoop aangebonden zullen worden.

2. Op alle events is een dresscode van toepassing; Leden kunnen aan de deur door
medewerkers van NAUGHTY BY NATURE geweigerd worden wanneer deze zich naar mening
van de medewerker(s) onvoldoende aan de dresscode heeft gehouden. Indien lid toegang
geweigerd wordt, zal er geen restitutie van ontvangen gelden plaatsvinden.

3. In het algemeen zal voor de Teasen and Pleasen events gelden dat heren in smoking en
dames in lingerie komen. Lingerie is hierbij meer dan een BH en string. Spijkerbroeken en
sneakers worden niet getolereerd.

4. Tijdens het event is uitdagend en sexy gedrag toegestaan (het zogenaamde Teasen and
Pleasen), seksuele handelingen daarentegen niet.

5. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan en leidt tot verwijdering van
het lid op het event en directe beëindiging van het lidmaatschap.

6. NAUGHTY BY NATURE houdt zich het recht voor ieder van het event te verwijderen die zich
niet aan de gedragsregels houdt.

7. Leden kunnen vooraf gefouilleerd worden.

8. Gebruik van garderobes i.e. lockers is altijd op eigen risico. NAUGHTY BY NATURE is niet
aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van het lid.

9. Het is buiten officieel door de NAUGHTY BY NATURE aangewezen fotografen, niet toegestaan
om foto-, video- of geluidsopnamen te maken.

10. Zonder geldig ticket, met de juiste barcode, krijgt het lid geen toegang. Er worden geen tickets aan de deur verkocht.

11. Het is niet mogelijk tickets door te verkopen of onderling te ruilen. Tickets kunnen via
info@naughtybynature.nl wel opnieuw aangeboden worden.

12. Bij annulering tot 1 week voor het event wordt een tegoed, dat 1 jaar geldig is, aangeboden
dat bij een volgende aankoop kan worden besteed. Naughty by Nature verleent onder geen enkele voorwaarde of situatie restitutie van ontvangen gelden.

13. NAUGHTY BY NATURE behoudt zich het recht voor, wegens calamiteiten, nieuwe (landelijke
en / of lokale) coronarichtlijnen of andere oorzaken, de eventlocatie, aanvang- of eindtijd
van het event te wijzigen. Er zal in deze situatie geen restitutie van ontvangen gelden
plaatsvinden.

14. Mannelijke leden die aan Let’s get Naughty events, of andere toekomstige events, deel willen nemen waarbij alleen gaande mannen welkom zijn dienen ten minste twee maanden lid te zijn van Naughty by Nature en een profiel te hanteren voorzien van een omslag- en profielfoto.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID NAUGHTY BY NATURE
NAUGHTY BY NATURE:
Merk verantwoordelijk voor het aanbieden en organiseren van erotische evenementen onder de labels Naughty Sins (platform voor chat, mail en date), Naughty Events (erotische feesten exclusief voor leden) en Naughty Escapes (erotische vakanties exclusief voor leden. NAUGHTY BY NATURE is onderdeel van BM en Hendriks VOF.
Voor elk sitebezoek, elke transactie of elke overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiebeleid.

Verwerking persoonsgegevens
Allereerst worden uw persoonsgegevens door NAUGHTY BY NATURE gebruikt voor de uitvoering van de diensten van NAUGHTY BY NATURE. Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel op Naughty Sins , contact leggen met andere leden, etc. Hiervoor worden ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Om de beste match met andere deelnemers te kunnen maken wordt bijvoorbeeld verzocht om geaardheid of gender, wensen en grenzen en foto’s.

Voor betalingen die verband houden met het lidmaatschap van NAUGHTY BY NATURE worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.
NAUGHTY BY NATURE verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De standaard bewaartermijn voor persoonsgegevens van uitgeschreven profielen is 180 dagen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt bijvoorbeeld voor profielen met een betaling een wettelijke verplichting om persoonsgegevens langer te bewaren. Hiervoor worden alleen persoonsgegevens bewaard die hiervoor noodzakelijk zijn.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen NAUGHTY BY NATURE, haar leden en/of medewerkers.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een
voorafgaande selectie per e-mail te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van NAUGHTY BY NATURE en samenwerkende partners. Indien het lid geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, kan het dit kenbaar maken door een mail aan info@naughtbynature.nl met vermelding van het betreffende e-mail adres.

Derden
Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Verder worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld zonder instemming van het lid. Het intern verwerken van gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van profielnamen en noodzakelijke gegevens aan derden, bijvoorbeeld in functie van gastenlijsten bij erotische evenementen, zal NAUGHTY BY NATURE partners geheimhoudingsverklaringen laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Rechten van betrokkene
De privacywetgeving geeft u een aantal rechten.

Recht van toegang en inzage
Het lid heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen persoonsgegevens, en van het gebruik dat NAUGHTY BY NATURE van persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Het lid heeft steeds het recht om NAUGHTY BY NATURE te vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Recht van bezwaar
De privacywetgeving biedt het lid het recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft het lid steeds het recht om zich of haarzelf steeds te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht van gegevensoverdracht
Het lid heeft het recht om persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt het lid over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen
Wanneer het lid een klacht heeft over privacy schending, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door een mail aan info@naughtybynature.nl . NAUGHTY BY NATURE zal dan proberen zo snel en zo goed mogelijk met het lid tot een oplossing te komen. Het lid kan ook terecht bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
NAUGHTY BY NATURE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?
Lid heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens.
Om misbruik te voorkomen kan NAUGHTY BY NATURE het lid om een adequaat identificatie vragen.
NAUGHTY BY NATURE kan verzoeken afwijzen als de identiteit niet vastgesteld kan worden, als NAUGHTY BY NATURE de persoonsgegevens niet eenduidig aan het lid kan toewijzen, als het verzoek van het lid onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt.
NAUGHTY BY NATURE reageert in elk geval binnen 30 dagen.

Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid
NAUGHTY BY NATURE behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Het lid wordt geadviseerd dit Privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig te raadplegen